In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk.  In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere relevante voorschriften.

Daarbij dient sinds
1 juli 2011 elk nieuwbouwproject een attest te bekomen waarin verklaard wordt dat het aangelegde rioleringsstelsel goedgekeurd werd en aldus voldoet aan de opgelegde voorwaarden op het vlak van scheiding van afvalwaterstromen en regenwaterafvoer.