Sinds 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving van kracht.
Dit impliceert dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening
(verwarming, electriciteit) en energiebesparing (isolatie, alternatieve energiebronnen) moet halen.
Dit betekent: elke bouwaanvraag moet vanaf nu aan de EPB-eisen (energieprestaties en
binnenklimaat) voldoen.
Concreet houdt deze
EPB-wetgeving in dat elke bouwheer een verslaggever moet aanstellen.
ADVENIOZ heeft de kennis en ervaring om deze taken uit te voeren:
. Bijstaan van de architect in de totstandkoming van een ontwerp dat voldoet aan de eisen inzake
energieprestaties en binnenklimaat
. Omschrijving, berekening en controle van het energiepeil voor de start van de werken. De
startverklaring opmaken en deze doorsturen naar de energieprestatiedatabank.
. Tijdens de uitvoering controle uitvoeren of de gebruikte materialen en technieken overeenstemmen
met de eerder gemaakte berekeningen en beschrijvingen in het lastenboek.
. Het opmaken van de EPB-aangifte na voltooiing van het bouwwerk, en dit op basis van de effectief
uitgevoerde werkzaamheden.
. Uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname, de eindverklaring opmaken en indienen, waarin staat of er
al dan niet voldaan is aan de EPB-eisen.